Cicle Formatiu de Grau mitjà en Danses Urbanes

A totes aquelles persones que tenen inquietud i interès per la dansa, tant per gaudir-la com per esdevenir professionals; així com a tots aquells que vulguin ser professionals de les danses urbanes per actuar en públic amb performance de dansa urbana col·laborant amb altres artistes i companyies de dansa o també per exercir com a docent i tècnic en danses urbanes.

Títol Oficial de la Generalitat de Catalunya
Fes-ho,
comença,
balla!

No et perdis les proves d’accés del cicle formatiu en danses urbanes a Dancescape!

Què trobaràs al cicle?

A totes aquelles persones que tenen inquietud i interès per la dansa, tant per gaudir-la com per esdevenir professionals; així com a tots aquells que vulguin ser professionals de les danses urbanes per actuar en públic amb performance de dansa urbana, col·laborant amb altres artistes i companyies de dansa o també per exercir com a docent i tècnic en danses urbanes.

Continguts

132 hores
Coneixement del Cos i Preparació Física per a la Dansa Urbana
132 hores
Complement de Base Tècnica de Dansa Clàssica i Dansa Contemporània
132 hores
Tècnica de Breaking
132 hores
Tècnica de Locking
132 hores
Tècnica de Popping
132 hores
Tècnica de Hip hop
244 hores
Taller Coreogràfic, interpretació tant en l'escenari com davant la càmara i
Pràctica Escènica en Tècniques de Dansa Urbana: Whacking, Soul Rhythm,
Afro Fusion, Comercial, House Dance, Experimental.
66 hores
Organització d'Activitats. Gestió i Animació de Grups
66 hores
Treball Final
66 hores
Formació i Orientació Laboral
66 hores
Llengua Estrangera (Anglès)
100 hores
Formació en Centres de Treball
66 hores
Tutoria
Total: 1.400 hores lectives + 66 de tutoria
Fins a 40 places ofertes

Òrgans de govern

Direcció de l'escola

Alexandra Macià
Xavi Blanco

Secretaria, coordinació acadèmica, gestió i comunicació

Laura Ferrer

Cap d'estudis i comunicació

Ainara Prieto

Professorat

Alexandra Macià
Xavi Blanco
Ainara Prieto
Júlia Pavo
Francisco Javier Da Costa (Frank Da Costa)
Jonatan Gutiérrez (Artis)
Paula Mercé
David Castel
Anna ROCAMORA
ÀNNIA SEGARRA
Laura Zardoya
Manel Cabeza
Cristian Jiménez
Mario Jiménez

Horari

1r
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
9:00 - 10:00
MP7 (altres tècniques)
AINARA PRIETO
MP1 Cos i Preparació F
DAVID CASTEL
MP1 Cos i Preparació F
PAULA MERCÉ
10:00 - 11:00
MP7 (altres tècniques)
AINARA PRIETO
MP4 Locking
Ainara Prieto
MP4 Locking
FRANK DA COSTA
MP6 Hip hopPAULA MERCÉ
TutoriaSANDRA MACIÀ | AINARA PRIETO
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
MP2 Dansa Clàssica
JÚLIA PAVO
HLD Altres Tècniques de Dansa Urbana
MP5 Popping
FRANK DA COSTA
MP3 Breaking
ARTIS
MP7 (taller)
XAVI BLANCO
12:30 - 13:30
MP2 Dansa Contemporània
JÚLIA PAVO
HLD Altres Tècniques de Dansa Urbana
MP5 Popping
FRANK DA COSTA
MP3 Breaking
ARTIS
MP10 FOL
ANNA ROCAMORA
13:30 - 14:30
MP11 Anglès
ÀNNIA SEGARRA
MP6 Hip hop
FRANK DA COSTA
MP11 Anglès
ÀNNIA SEGARRA
MP10 FOL
ANNA ROCAMORA
2n
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
9:00 - 10:00
MP4 Locking
FRANK DA COSTA
MP8 Org i Gestió grups AINARA PRIETO
MP3 Breaking
ARTIS
10:00 - 11:00
MP8 Org i Gestió grups  AINARA  PRIETO
MP1 Cos i Preparació F
DAVID CASTEL
MP7 (taller)
XAVI BLANCO
MP3 Breaking
ARTIS
MP9 Treball Final (representacio)SANDRA MACIÀ | Xavi Blanco | AINARA PRIETO
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
MP2 Dansa Clàssica
JÚLIA PAVO
MP5 Popping
FRANK DA COSTA
MP4 Locking
Ainara Prieto
MP1 Cos i Preparació F
PAULA MERCÉ
MP7 (altres tècniques) AINARA PRIETO
12:30 - 13:30
MP2 Dansa Contemporània
JÚLIA PAVO
MP5 Popping
FRANK DA COSTA
MP6 Hip hopSANDRA MACIÀ
MP6 Hip hopPAULA MERCÉ
TutoriaSANDRA MACIÀ | AINARA PRIETO
13:30 - 14:30
MP9 Treball Final (projecte 18 h i desprès  representació)   JÚLIA PAVO, SANDRA MACIA,  XAVI BLANCO I AINARA PRIETO
HLD (1 trimestre)

Competències generals

 • Conèixer el cos humà des del punt de vista de l’anatomia i la fisiologia aplicades a l’activitat de la dansa urbana.
 • Conèixer les bases tècniques de la dansa clàssica i la dansa contemporània com a complement del moviment de la dansa urbana.
 • Practicar els programes d’entrenament específics per a les tècniques de dansa urbana de breaking, locking, popping i hip-hop amb correcció i seguretat.
 • Aplicar la tècnica de hip-hop, breaking, locking i popping per ballar amb correcció i criteris artístics i de seguretat.
 • Practicar programes d’entrenament específics per a altres tècniques de dansa urbana.
 • Aplicar la tècnica d’altres danses urbanes amb correcció, criteris artístics i de seguretat.
 • Conèixer els estils musicals associats a cadascuna de les tècniques de dansa urbana i la musicalitat inherent al moviment en cadascuna de les tècniques.
 • Conèixer el context social i cultural de cadascuna de les tècniques de dansa urbana.
 • Identificar les característiques de les diverses tipologies d’espais escènics.
 • Ballar coreografies proposades en tècniques de dansa urbana.
 • Caracteritzar-se de manera adequada a la proposta escènica responent als requeriments artístics i tècnics.
 • Desenvolupar el moviment, l’expressivitat i l’estil propi en dansa urbana, en contextos escènics i en situació de prova o audició.
 • Adquirir les eines per gestionar un grup introduint tècniques de dansa urbana bàsiques, tenint en compte les característiques i necessitats de l’activitat i dels participants.
 • Adquirir les eines per planificar i executar activitats escèniques i de dinamització relacionades amb la dansa urbana, amb supervisió i criteris artístics.
 • Adquirir les eines i estratègies per relacionar-se amb els mitjans per la promoció de l’actuació o de l’itinerari professional personal.
 • Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes del seu àmbit professional.
 • Relacionar-se amb l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat per mantenir relacions adequades al treball en equip.
 • Reconèixer drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzar el marc legal.

La finalitat és la de fer una oferta formativa específica en tècniques de Dansa Urbana àmplia i de qualitat adreçada tant a principiants i aficionats com a professionals de la dansa i aspirants a professionals que vulguin fer la dansa la seva professió.

L’evolució de la professió fa plantejar noves exigències a la formació dels professionals de la Dansa Urbana i es fa necessari un pla de formació regularitzat i més institucionalitzat del que ha estat fins ara.

 • Oferir possibilitats de formació en les tècniques de dansa a la gent que hi estigui interessada, tant si són professionals, amateurs o principiants.
 • Consolidar una oferta formativa en tècniques bàsiques de dansa urbana que prevegi diferents nivells.
 • Aprofundir en el coneixement de les tècniques d’especialització.
 • Potenciar i desenvolupar les aptituds i les capacitats de cada alumne amb la finalitat d’orientar-lo en la seva trajectòria formativa i, si és el cas, professional.
 • Facilitar i potenciar la millora i el perfeccionament dels coneixements dels professors del centre mitjançant el reciclatge continu.
 • Desenvolupar en els alumnes hàbits de treball i d’entrenament correctes, tenint especial cura en l’educació del cos i en l’adquisició d’hàbits saludables.
 • Treballar especialment en els programes formatius continguts de caràcter psicomotriu, ja que el cos i la seva coordinació es l’instrument principal de treball.
 • Estimular en els alumnes l’acceptació i la superació de les mancances físiques i/o artístiques.
 • Treballar capacitats transversals com la d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de presa de decisions.

Tràmits d'accès

Per accedir al cicle formatiu de grau mitjà en tècniques de dansa urbana cal tenir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

En qualsevol cas, cal superar una prova específica d'accés,que permeti demostrar les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La superació d'aquesta tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es faci la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre que imparteix els ensenyaments. El centre publica el nombre de places que ofereix i la llista d'admesos i exclosos a la prova específica d'accés.

Un cop s'ha superat la prova específica, s'han publicat les notes i ha passat el període d'al·legacions, el centre fa pública la llista d'admesos per ordre de la qualificació obtinguda en la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquest criteri tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'aconsegueix per sorteig.

Podeu consultar l'import del cicle formatiu de grau mitjà en tècniques de dansa urbana a la nostra web o a l’escola de dansa Dancescape.

Inscriu-te a les proves d’accés mitjançant el correu electrònic: info@dancescape.es

Matriculació AL CICLE

Un cop superades les proves d’accés es procedirà a la matriculació al CFGM en Tècniques de Dansa Urbana.

Les persones que figurin a la llista d'admesos al Cicle publicada pel centre i per la Generalitat són les que han de procedir a la matriculació.

En cas que algú no formalitzi la seva matrícula dins del període estipulat pel Centre, s'atorgarà la seva plaça a la següent persona que hagi superat la prova d'accés seguint l'ordre de qualificacions de major a menor.

La matriculació al Cicle es realitzarà presencialment al Centre Dancescape o mitjançant el correu electrònic  info@dancescape.es..

Per procedir a la matriculació serà necessari retornar degudament omplerts els dos formularis que us farem arribar conjuntament amb el resguard de pagament del mètode escollit per abonar el cost del cicle.

El total del cost anual del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècniques de Dansa Urbana és de 3.200 € (si es paga en les dues primeres modalitats de pagament).

MÈTODES I TERMINIS DE PAGAMENT PER LA MATRICULACIÓ AL CFGM TDU, CONVOCATÒRIA JUNY:

El pagament es podrà efectuar de tes maneres:

1_ Amb un únic pagament del 6 de juliol al 24 de juliol de 2023: 3.200 €.

2_ De manera fraccionada en dos pagaments:

 • 1r del 6 juliol al 24 de juliol de 2023 els primers 1.600 €.
 • 2n de l'1 al 8 de setembre de 2023 els restants 1.600 €.

3_ De manera fraccionada en set pagaments:

 • 1r del 6 juliol al 24 de juliol de 2023 els primers 1.600 €.
 • 2n de l'1 al 6 d'octubre de 2023: 300 €.
 • 3r de l'1 al 6 de novembre de 2023: 300 €.
 • 4rt de l'1 al 6 de desembre de 2023: 300 €.
 • 5é de l'1 al 6 de gener de 2024: 300 €.
 • 6é de l'1 al 6 de febrer de 2024: 300 €.
 • 7é de l'1 al 6 de març de 2024: 300 €.

El pagament de la matrícula s’efectuarà mitjançant transferència bancària al següent número de compte:

ES10 3140 0001 9000 1475 4900

Indicant al concepte: NOM COMPLET DE L’ALUMNE/A.

És imprescindible enviar el resguard del pagament a: info@dancescape.es.

No es considerarà que la matrícula està efectuada sense les transferències corresponents del cost del Cicle.

L’import de la matrícula no es retornarà per cap concepte.

El Decret 16/2021, de 9 de març, crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana i estableix el currículum. Aquest títol no té efectes acadèmics, sense perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica. Tanmateix, sí que té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

×

Parlem?

T’agradaria provar una activitat, preguntar-nos alguna cosa o venir a fer un tour per l’escola?
Truca’ns o envia’ns un missatge, estarem encantats d’atendre’t!

973 23 07 05
info@dancescape.es
Av. de Sant Ruf, 41, 25004 Lleida