Tornar al cicle

PROVES D’ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN TÈCNIQUES DE DANSA URBANA DANCESCAPE
curs 2023-2024

Dancescape convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques de dansa urbana per al curs 2023-2024 el 05 de juny a les instal·lacions del centre a Av. Sant Ruf 41.

Títol Oficial de la Generalitat de Catalunya
×

1. L’horari de les proves d’accés és el següent:

Convocatòria de setembre: Dia 05 de setembre de 2023.

 • Hora de convocatòria per als aspirants: 9.30 hores al nostre centre a Av. Sant Ruf 41.
 • Hora d’inici de la prova d’accés: 10.00 hores a la Sala 1.
 • Fi de la prova: 11.00 hores.

Inici de curs 18 de setembre de 2023.

2. Procediment d'inscripció

2.1 La inscripció a la prova es formalitza mitjançant una única sol·licitud que es presenta al centre on es vol realitzar la prova. El model de sol·licitud es fa públic al web del Departament d'Educació, el podeu trobar en aquest enllaç o enviant un correu a info@dancescape.es.

Junt al full d'inscripció els aspirants han de presentar al centre Dancescape:

 • Fotocòpia de la titulació del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o el d’haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o NIE.
 • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 • Una fotografia de carnet actual.

2.2 Un cop finalitzada la convocatòria de juny i efectuada la matrícula, si el centre té places vacants pot fer una segona convocatòria de proves al mes de setembre de 2023, obrint un nou període d'inscripció i fent públiques les dates de les proves.

2.3 La participació en les proves d’accés no comporta cap pagament a Dancescape.

2.4 Les persones aspirants han de disposar d'una cobertura mèdica pròpia per al cas d'accident, en previsió de possibles imprevistos que sobrevinguin durant l'execució de la prova.

3. Contingut de la prova

En l'exercici col·lectiu l'aspirant treballarà durant 60 minuts: Hi haurà un escalfament, seguit de treball dirigit al voltant dels passos bàsics i enllaços d’una o més tècniques de dansa urbana entre les següents: hip-hop, locking i comercial on no s’avaluarà ni es demanarà el domini d’aquestes tècniques sinó la capacitat de desenvolupar els moviments i les ordres pautades pel professor/a vocal, es tracta de poder observar el potencial i la predisposició dels aspirants davant d’aquestes disciplines. Per finalitzar el primer bloc realitzarem un estirament sota les directrius d'un professor/a. Es valorarà la capacitat de reacció a la feina, a les directrius, la capacitat d’execució dels passos, la condició física i la capacitat de correcció dels aspirants.

Durant la realització de les proves es valorarà l'aplicació de les indicacions del professorat si es dona el cas.

Així mateix, la comissió, si ho considera necessari, podrà demanar a l'aspirant una variació d'una durada màximade 2 minuts, en una o més tècniques de dansa urbana.

3.1. Informació d'interès de les proves d'accés:

Les persones aspirants han deportar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE en totes les activitats que preveu aquesta Resolució, una fotografia de carnet actual i l’original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora poden comprovar la seva identitat.
En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, es pot excloure de la convocatòria la persona aspirant.

La comissió avaluadora pot demanar a l'aspirant un informe mèdic/certificat mèdic que acrediti que no té impediments físics per a realitzar la prova. Aquesta informació no es fa pública, és exclusivament per a la comissió avaluadora i no computa en el càlcul de la qualificació de la prova.

4. Qualificació de la prova

Quant als criteris d'avaluació de les proves es valorarà:

 • Col·locació i consciència corporal: Col·locació, alineació, eixos.
 • Col·locació en l'espai físic: Direccions, distància d’altres aspirants.
 • Coordinació,  precisió en els moviments  (corporal personal): Relació de les diverses parts del cos mobilitzades.
 • Musicalitat i Groove: Adaptació del moviment a la música, seguiment del tempo, seguiment del ritme i l’expressió artística de la mateixa.
 • Capacitat de resposta a les indicacions, execució d’instruccions: Comprensió de les instruccions, correcta traducció al moviment, atenció i rigor.

La ponderació de les diferents parts per calcular la qualificació serà com segueix:

 • Col·locació i consciència corporal 10%
 • Col·locació en l'espai físic 10%
 • Condicions físiques per a la dansa urbana 10%
 • Coordinació i precisió en els moviments (corporal personal) 10%
 • Musicalitat i Groove 20%
 • Execució d’instruccions, capacitat de resposta a les indicacions 20%
 • Capacitat de reacció a les correccions 20%

El grau d’assoliment es puntuarà de la següent manera: gens (fins a 2,5), poc (fins a 5), bastant (fins a 7,5), molt (fins a 10).

Hi ha d'haver una qualificació mínima global de 5 punts per a la superació de la prova específica.

5. Calendari d’actuacions:

Convocatòria de setembre:

 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la prova d’accés:  29 d'agost de 2023.
 • Període de reclamacions: 30, 31 d'agost i 01 de setembre de 2023.
 • Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova d’accés:  4 de setembre de 2023.
 • Realització de la prova: 5 de setembre de 2023.
 • Publicació qualificacions provisionals: 5 de setembre de 2023 per la tarda.
 • Període de reclamacions: 6, 7 i 8 de setembre de 2023.

Inici de curs el 18 de setembre de 2023.

6. Comissió Avaluadora de Dancescape:

Convocatòria de setembre de 2023:

 • President titular: Javier Blanco Pérez
 • Presidenta suplent: David Castel Vilalta
 • Secretària titular: Alexandra Macià Torres
 • Secretari suplent: Anna Rocamora Pomar
 • Vocal titular: Ainara Prieto Domínguez
 • Vocal titular: Paula Mercé Moreno
 • Vocal suplent: Manuel Cabeza Gomez
 • Vocal suplent: Ànnia Segarra Farnell

7. Objectius

L'objectiu de la prova específica d'accés és que la persona aspirant demostri les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments de grau mitjà en tècniques de dansa urbana.

8. Requisits de les persones aspirants

Per accedir al cicle formatiu de grau mitjà en tècniques de dansa urbana cal tenir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

A més a més de complir amb els requisits acadèmics d'accés serà necessària la superació d'una prova específica d'accés, que permeti demostrar les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

La prova específica d'accés superada tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es realitza la prova.

9. Persones aspirants amb necessitats específiques

9.2 La sol·licitud de recursos addicionals es presenta d'acord amb el model disponible al web del Departament d'Educació, adreçada a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, dins del període d'inscripció a la prova. A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Còpia de la sol·licitud d'inscripció a les proves.

b) El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament Drets Socials que informi del grau i del tipus de discapacitat reconeguda; i/o un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant; i/o dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

9.3 El Departament d'Educació determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

10. Certificació i validesa de la prova

12.1 S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés.

12.2 La superació de la prova d'accés té validesa per a l'admissió als ensenyaments en tècniques de dansa urbana exclusivament en el curs acadèmic 2023-2024 en qualsevol dels centres que imparteixin aquests ensenyaments.

12.3  La superació de la prova no suposa l'obtenció de plaça escolar.

Atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i d'acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos, en aquesta resolució, es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d'actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació), es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació (educacio.gencat.cat) i en els webs dels centres implicats en cada tipus de prova.

RESOLUCIÓ EDU/494/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques de dansa urbana, corresponent al curs 2023-2024.

El Decret 16/2021, de 9 de març, crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana i estableix el currículum. Aquest títol no té efectes acadèmics, sense perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica. Tanmateix, sí té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

11. Reclamacions i recursos

11.1 Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar una reclamació per mitjà d'un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies hàbils següents de la publicació de les qualificacions provisionals.

11.2 La comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.

11.3 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'escrit d'interposició s'ha de presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'envia al seu servei territorial. Els serveis territorials corresponents trameten, juntament amb l'informe emès per la Inspecció d'Educació, còpia de l'expedient a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n'informa la persona interessada.

12. Convocatòria extraordinària

Un cop finalitzada la convocatòria de juny i efectuada la matrícula, els centres que tinguin places vacants poden fer una segona convocatòria de proves al mes de setembre de 2023, obrint un nou període d'inscripció i fent públiques les dates de les proves, amb la comunicació prèvia a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació.

1. L’horari de les proves d’accés és el següent:

Convocatòria de setembre: Dia 05 de setembre de 2023.

 • Hora de convocatòria per als aspirants: 9.30 hores al nostre centre a Av. Sant Ruf 41.
 • Hora d’inici de la prova d’accés: 10.00 hores a la Sala 1.
 • Fi de la prova: 11.00 hores.

Inici de curs 18 de setembre de 2023.

2. Procediment d'inscripció

2.1 La inscripció a la prova es formalitza mitjançant una única sol·licitud que es presenta al centre on es vol realitzar la prova. El model de sol·licitud es fa públic al web del Departament d'Educació, el podeu trobar en aquest enllaç o enviant un correu a info@dancescape.es.

Junt al full d'inscripció els aspirants han de presentar al centre Dancescape:

 • Fotocòpia de la titulació del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o el d’haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o NIE.
 • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 • Una fotografia de carnet actual.

2.2 Un cop finalitzada la convocatòria de juny i efectuada la matrícula, si el centre té places vacants pot fer una segona convocatòria de proves al mes de setembre de 2023, obrint un nou període d'inscripció i fent públiques les dates de les proves.

2.3 La participació en les proves d’accés no comporta cap pagament a Dancescape.

2.4 Les persones aspirants han de disposar d'una cobertura mèdica pròpia per al cas d'accident, en previsió de possibles imprevistos que sobrevinguin durant l'execució de la prova.


3. Contingut de la prova

En l'exercici col·lectiu l'aspirant treballarà durant 60 minuts: Hi haurà un escalfament, seguit de treball dirigit al voltant dels passos bàsics i enllaços d’una o més tècniques de dansa urbana entre les següents: hip-hop, locking i comercial on no s’avaluarà ni es demanarà el domini d’aquestes tècniques sinó la capacitat de desenvolupar els moviments i les ordres pautades pel professor/a vocal, es tracta de poder observar el potencial i la predisposició dels aspirants davant d’aquestes disciplines. Per finalitzar el primer bloc realitzarem un estirament sota les directrius d'un professor/a. Es valorarà la capacitat de reacció a la feina, a les directrius, la capacitat d’execució dels passos, la condició física i la capacitat de correcció dels aspirants.

Durant la realització de les proves es valorarà l'aplicació de les indicacions del professorat si es dona el cas.

Així mateix, la comissió, si ho considera necessari, podrà demanar a l'aspirant una variació d'una durada màximade 2 minuts, en una o més tècniques de dansa urbana.

3.1. Informació d'interès de les proves d'accés:

Els aspirants han de portar roba còmoda, calçat adequat i aigua per realitzar la prova d’accés a Dancescape.

Les persones aspirants han deportar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE en totes les activitats que preveu aquesta Resolució, una fotografia de carnet actual i l’original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora poden comprovar la seva identitat.

En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, es pot excloure de la convocatòria la persona aspirant.

La comissió avaluadora pot demanar a l'aspirant un informe mèdic/certificat mèdic que acrediti que no té impediments físics per a realitzar la prova. Aquesta informació no es fa pública, és exclusivament per a la comissió avaluadora i no computa en el càlcul de la qualificació de la prova.

4. Qualificació de la prova

Quant als criteris d'avaluació de les proves es valorarà:

 • Col·locació i consciència corporal: Col·locació, alineació, eixos.
 • Col·locació en l'espai físic: Direccions, distància d’altres aspirants.
 • Condicions físiques per a la dansa urbana: resistència, potència, flexibilitat.
 • Coordinació,  precisió en els moviments  (corporal personal): Relació de les diverses parts del cos mobilitzades.
 • Musicalitat i Groove: Adaptació del moviment a la música, seguiment del tempo, seguiment del ritme i l’expressió artística de la mateixa.
 • Capacitat de resposta a les indicacions, execució d’instruccions: Comprensió de les instruccions, correcta traducció al moviment, atenció i rigor.
 • Capacitat de reacció a les correccions: atenció, disposició a l’aprenentatge.

Cada exercici de la prova es qualificarà de 0 a 10 punts. La qualificació global serà la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada part, expressada numèricament amb un nombre sencer i dos decimals.

La ponderació de les diferents parts per calcular la qualificació serà com segueix:

 • Col·locació i consciència corporal 10%
 • Col·locació en l'espai físic 10%
 • Condicions físiques per a la dansa urbana 10%
 • Coordinació i precisió en els moviments (corporal personal) 10%
 • Musicalitat i Groove 20%
 • Execució d’instruccions, capacitat de resposta a les indicacions 20%
 • Capacitat de reacció a les correccions 20%

El grau d’assoliment es puntuarà de la següent manera: gens (fins a 2,5), poc (fins a 5), bastant (fins a 7,5), molt (fins a 10).

Hi ha d'haver una qualificació mínima global de 5 punts per a la superació de la prova específica.

5. Calendari d’actuacions:

Convocatòria de setembre:

 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la prova d’accés:  29 d'agost de 2023.
 • Període de reclamacions: 30, 31 d'agost i 01 de setembre de 2023.
 • Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova d’accés:  4 de setembre de 2023.
 • Realització de la prova: 5 de setembre de 2023.
 • Publicació qualificacions provisionals: 5 de setembre de 2023 per la tarda.
 • Període de reclamacions: 6, 7 i 8 de setembre de 2023.
 • Publicació qualificacions definitives: 9 de setembre de 2023.

Inici de curs el 18 de setembre de 2023.

 

6. Comissió Avaluadora de Dancescape:

Convocatòria de setembre de 2023:

 • President titular: Javier Blanco Pérez
 • Presidenta suplent: David Castel Vilalta
 • Secretària titular: Alexandra Macià Torres
 • Secretari suplent: Anna Rocamora Pomar
 • Vocal titular: Ainara Prieto Domínguez
 • Vocal titular: Paula Mercé Moreno
 • Vocal suplent: Manuel Cabeza Gomez
 • Vocal suplent: Ànnia Segarra Farnell

7. Objectius

L'objectiu de la prova específica d'accés és que la persona aspirant demostri les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments de grau mitjà en tècniques de dansa urbana.

 

8. Requisits de les persones aspirants

Per accedir al cicle formatiu de grau mitjà en tècniques de dansa urbana cal tenir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

A més a més de complir amb els requisits acadèmics d'accés serà necessària la superació d'una prova específica d'accés, que permeti demostrar les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

La prova específica d'accés superada tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es realitza la prova.

 

 

9. Persones aspirants amb necessitats específiques

9.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre on es volen examinar, els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

9.2 La sol·licitud de recursos addicionals es presenta d'acord amb el model disponible al web del Departament d'Educació, adreçada a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, dins del període d'inscripció a la prova. A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Còpia de la sol·licitud d'inscripció a les proves.

b) El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament Drets Socials que informi del grau i del tipus de discapacitat reconeguda; i/o un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant; i/o dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

9.3 El Departament d'Educació determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

 

10. Certificació i validesa de la prova

12.1 S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés.

12.2 La superació de la prova d'accés té validesa per a l'admissió als ensenyaments en tècniques de dansa urbana exclusivament en el curs acadèmic 2023-2024 en qualsevol dels centres que imparteixin aquests ensenyaments.

12.3 La superació de la prova no suposa l'obtenció de plaça escolar.

Atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i d'acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos, en aquesta resolució, es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d'actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació), es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació (educacio.gencat.cat) i en els webs dels centres implicats en cada tipus de prova.

RESOLUCIÓ EDU/494/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques de dansa urbana, corresponent al curs 2023-2024.

El Decret 16/2021, de 9 de març, crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana i estableix el currículum. Aquest títol no té efectes acadèmics, sense perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica. Tanmateix, sí té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

11. Reclamacions i recursos

11.1 Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar una reclamació per mitjà d'un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies hàbils següents de la publicació de les qualificacions provisionals.

11.2 La comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.

11.3 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'escrit d'interposició s'ha de presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'envia al seu servei territorial. Els serveis territorials corresponents trameten, juntament amb l'informe emès per la Inspecció d'Educació, còpia de l'expedient a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n'informa la persona interessada.

 

12. Convocatòria extraordinària

Un cop finalitzada la convocatòria de juny i efectuada la matrícula, els centres que tinguin places vacants poden fer una segona convocatòria de proves al mes de setembre de 2023, obrint un nou període d'inscripció i fent públiques les dates de les proves, amb la comunicació prèvia a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació.

Enllaços

Enllaç per inscriure’s a la prova d'accés al cicle de Tècniques de Dansa Urbana

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22807-dansa-urbana

Enllaços d’interès:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/arts-esceniques/cicles/dansa-urbana/

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/tecniques-dansa-urbana/


PROVES D’ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN TÈCNIQUES DE DANSA URBANA DANCESCAPE
curs 2023-2024!

Dancescape convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques de dansa urbana per al curs 2023-2024 el 05 de juny a les instal·lacions del centre a Av. Sant Ruf 41.

Títol Oficial de la Generalitat de Catalunya
Inscriu-te
×

Parlem?

T’agradaria provar una activitat, preguntar-nos alguna cosa o venir a fer un tour per l’escola?
Truca’ns o envia’ns un missatge, estarem encantats d’atendre’t!

973 23 07 05
info@dancescape.es
Av. de Sant Ruf, 41, 25004 Lleida